Namaz

At Mohammed Sabri Masjid Qusais Dubai after Juma Prayer