Juma Khutbahs

Friday Khutbah in Urdu language at Masjid Muhammad Sabir, Qusais, Dubai.